گرامر

گرامر و استفاده صحیح از آن نقشی کلیدی در هر چهار مهارت آزمون آیلتس دارد. باید توجه داشت که از ابتدای پروسه آمادگی می بایست  وقتی درخور توجه صرف یادگیری کاربردهای متفاوت زمان های زبان انگلیسی نمود. برای داشتن پیش زمینه قوی در گرامر آیلتس به زمان های حال ساده و استمراری می پردازیم.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی (Present simple) برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود و بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست. ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره و همه وقت در حال روی دادن هستند. از زمان حال ساده درزبان انگلیسی برای بیان واقعیت‌ها و امور عمومی و همچنین رخدادهایی که دائماً در حال تکرار است، استفاده می‌شود. در زمان حال ساده در زبان انگلیسی، این اهمیت ندارد که کار انجام شده در هنگامی که گوینده در حال صحبت است، در حال انجام شدن باشد. این زمان یکی از پرکاربردترین زمان ها در زبان انگلیسی به شمار می رود.

کاربرد ها

 • یک واقعیت یا قاعده عمومی. به مثال زیر توجه کنید:

The earth goes round the sun.

(زمین دور خورشید می‌چرخد.)

I usually go away at weekends.

 

(من معمولاً آخر هفته جایی می‌روم.)

 

 • برنامه های آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده اند. به مثال زیر توجه کنید:

The bus leaves at half past four.

 

(اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می کند.)

 

زمان حال ساده استمراری

زمان حال ساده استمراری در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقاتی است که ما در میانه آن رویدادها قرار گرفته‌ایم. کاری که ما آن را آغاز کرده‌ایم ولی هنوز به پایان نرسانده‌ایم. در زمان حال استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این طور نیست.

از زمان حال استمراری در موارد زیر استفاده می شود:

 • اتفاقاتی که دقیقا همین حالا (زمان بیان جمله) در حال وقوع است.
 • ابزار برنامه های از قبل ریخته شده برای آینده نزدیک.
 • اتفاقاتی که تنها به صورت موقتی به وقوع می پیوندد.
 • اتفاقاتی که در حال حاضر واقع می شوند اما نه دقیقا در زمان بیان جمله.
 • شرایطی که در حال تغییر هستند
 • مثال:
 • Ann is in her car. She is on her way to work. She is driving to work.
 • Please don’t make so much noise. I am reading newspaper.
 • Where is Margaret? ‘She is having a bath.’
 • آن در ماشینش می‌باشد. او در مسیر راه خود به سمت محل کار است. او در حال راننگی کردن به سمت محل کار است.
 • لطفاً آنقدر سر و صدا نکن من دارم روزنامه می‌خوانم.
 • مارگارت کجاست؟ او در حال استحمام است.

They are playing football.

در زمان حال استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این طور نیست و فعل انجام شده ممکن است در دوره‌ای در زمان حال روی دهد.

 • مثال:
 • Tom and Jenifer are talking in a cafe. Tom says: I’m reading an interesting book these days.
 • I am studing French in Londen.
 • USA is not fighting against terrorism.
 • تام و جنیفر در یک کافه در حال صحبت کردن هستند. تام به جنیفر می‌گوید: این روزها در حال خواندن کتابی جالب هستم.
 • من در حال تحصیل زبان فرانسه در لندن هستم.
 • آمریکا در حال مبارزه با تروریسم نیست.

ما از زمان حال استمراری برای تغییراتی که در زمان حال و زمان اطراف حال روی می‌دهد استفاده می‌کنیم.

 • مثال:
 • The population of the world is rising very fast.
 • Is your English getting better?
 • جمعیت دنیا به سرعت در حال افزایش است.
 • آیا زبان انگلیسی تو در حال بهتر شدن است؟

Grammar for IELTS - Present continuous Tense

 

فرق حال ساده و استمراری به زبان ساده؟

رویهمرفته میتوان گفت زمان حال استمراری زمانی به کار میرود که عمل انجام شده ماهیت کوتاه مدت دارد و/یا در لحظه صحبت کردن در حال انجام است، اما زمان حال ساده درباره کارهایی صحبت میکند که ماهیت بلند مدت یا تکراری دارند.

تمرین زیر که مربوط به کاربرد این دو در آزمون آیلتس می باشد درک بهتری از کاربرد شان به شما می دهد

Present Simple or Present Continuous?

Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets.

۱)This workshop ………….(take place) in the Art Gallery every Wednesday from 10am-12pm.

۲) The whole team …………. (perform) well at the moment. I believe they will win.

۳) In the UK students …………. (enter) law undergraduate degree programmes immediately after high school.

۴) Natural gas spot prices …………. (fall) as a result of relatively warm weather in much of the U.S.

۵) Green plants …………. (consume) carbon dioxide and …………. (release) oxygen under the influence of light.

۶) What …………. (you/do)? I …………. (try) to write an essay.

۷) Please be quiet! I …………. (want) to watch the game.

۸) The company …………. (operate) a wide range of cultural sightseeing every year.

۹) My parents …………. (sail) around western Italy this summer, and probably won’t be back until late September.

۱۰) Paula is busy right now. She …………. (talk) on the phone with her dad.

Answer:

۱)  takes place
۲)  is performing
۳) enter
۴) are falling
۵) consume / release
۶) are you doing / am trying
۷)  want
۸) operates
۹) are sailing
۱۰) is talking