آموزش گرامر آیلتس – زمان گذشته ساده و حال کامل

در آزمون آیلتس دانش گرامر یا بصورت مستقیم ارزیابی نمی شود با این حال با نقشی محوری در موفقیت شما ایفا می کند.  در دو مهارت تولیدی زبان یعنی اسپیکینگ ورایتینگ یکی از معیارهای نمره دهی گرامر می باشد . علاوه بر این، گرامر در دو مهارت دریافتی زبان یعنی  لیسنینگ و ریدینگ میتواند شرکت کننده در آزمون را از برخی از اشتباها ت بازدارد و نیز نقش پر رنگی در میزان فهم شما داشته باشد.

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً” به پایان رسیده است. فعل انگلیسی اگر با قاعده باشد پس از اضافه شدن ed به انتهایش، تبدیل به حالت گذشته می شود و اگر بی قاعده باشد شکل فعل به صورت بی اساس و بی قاعده تغییر می کند.

کاربردها

از زمان گذشته ساده در موارد زیر استفاده می شود:

 • وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند.
 • اتفاقاتی که یکی پس از دیگری در گذشته اتفاق افتاده اند. (به همراه زمان گذشته کامل)
 • یک اتفاق جدید در گذشته که یک عمل در حال انجام را در گذشته متوقف کرده.(به همراه زمان گذشته استمراری)
 • در جملات شرطی نوع دو (If I talked, …)

مثال:

 • We invited them to our party but they decided not to come.
 • She passed her examination because she studied very hard.
 • I came home at 6 o’clock.
 • We walked to school every day.
 • Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.
 • they weren’t able to come because they were so busy.
 • Nobody knew about end of his life.
 • ما آنها را به مهمانی مان دعوت کردیم اما آنها تصمیم گرفتند که نیایند.
 • او در امتحان قبول شد زیرا زیاد درس خوانده بود.
 • من ساعت ۶ به خانه آمدم.
 • ما هر روز قدم زنان به مدرسه می رفتیم.
 • چارلز وارد سالن شد، به اطراف نگاهی انداخت، کتش را در آورد و آنرا روی صندلی گذاشت.
 • آنها نمی‌توانستند بیایند زیرا سرشان خیلی شلوغ بود.
 • هیچکس راجع به سرنوشت او چیزی نمی دانست.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect Tense) یکی از زمان های پرکاربرد در زبان انگلیسی است.

کاربردها

 • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده.

He has just scored a goal.

 • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تاثیر می گذارد.

He has bought new trainers and now he plays even better than before.

 • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده.

He has never lost a match.

Image result for simple past vs present perfect time lie

تمرین زیر که به موارد استفاده این دو در آزمون آیلتس می پردازد درک بهتری از کاربرد آنها به شما می دهد

Past Simple or Present Perfect Simple?

Look at the chart and fill in the gaps with the past simple or present perfect simple of the verbs in brackets to make true sentences.

۱) The chart shows the percentage of American students who …………. (use) illicit drugs since 2000.

۲) The proportion of female students who have ever used illicit drugs …………. (increase) by more than 50% since 2000.

۳) In 2010, the percentage of American male students reported to be using drugs …………. (rise) to 50%.

۴) From the graph we can see that illicit drug use among American female students …………. (rise) each year.

۵) The percentage of male students who used illicit drugs …………. (be) greater than the percentage of female students from 2000 to 2010.

۶) However, American female students …………. (overtake) male students in drug usage since 2010.

۷) The overall drug-use rate among American students …………. (grow) each year and the most significant rise …………. (occure) between 2000 and 2005.

Answer:

۱) The chart shows the percentage of American students who have used (use) illicit drugs since 2000.

۲) The proportion of female students who have ever used illicit drugs has increased (increase) by more than 50% since 2000.

۳) In 2010, the percentage of American male students reported to be using drugs rose (rise) to 50%.

۴) From the graph we can see that illicit drug use among American female students has risen (rise) each year.

۵) The percentage of male students who used illicit drugs was (be) greater than the percentage of female students from 2000 to 2010.

۶) However, American female students have overtaken (overtake) male students in drug usage since 2010.

۷) The overall drug-use rate among American students has grown (grow) each year and the most significant rise occured (occure) between 2000 and 2005.